GDPR

Advokatfirmaet Marker og SMEjendomme passer godt på dine oplysninger.

1. DATAANSVAR
Denne privatlivspolitik gælder alle kontorer tilknyttet kontorfællesskabet. Hvert advokatfirma i kontorfællesskabet er selvstændigt dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med den sag, som advokaten varetager for dig.

2. FORMÅL MED BEHANDLING OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med, at vi behandler din sag, kan vi hver især behandle følgende oplysninger om dig:

Når du er klient hos et advokatfirma i kontorfællesskabet eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi er uanset dette forpligtet til – alt afhængigt af omstændighederne – at behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, muligvis din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Dit cpr.nr. skal desuden muligvis behandles i relation til registrering som reel ejer.

Der ud over kan vi, når det er påkrævet i den sag vi varetager for dig, også behandle oplysninger, der relaterer sig til andre forhold, herunder fx skatteoplysninger eller andre betalingsoplysninger til brug for behandling af din sag. Dette sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Der ud over vil der være sager, hvor det kan være nødvendigt at behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Firmaet underlagt pligter efter hvidvaskloven, når vi varetager din sag i bestemte sammenhænge. I den forbindelse er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores forpligtelser efter denne lov, der er retsgrundlaget for at indhente oplysningerne.

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden, dog udelukkende til registrering af statistik og du kan altid slette dine cookies.

Hjemmesiden udbydes af Concept Makers.
Denne hjemmeside anvender cookies, som er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i hjemmesidens cookies og de kan ikke indeholde virus. Der bruges to cookies: “Dynamicweb.VisitorID” og “Dynamicweb.VisitDate”. Begge cookies har en levetid på 1 år, hvorefter de slettes automatisk. De bruges til almindelig besøgsstatistik på hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies i din browsers indstillinger:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/da/kb/Deleting%20cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py
Opera: http://www.opera.com/support/kb/view/806/
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html

Hjemmesiden indsamler ikke personhenførbare oplysninger, men anvendes udelukkende som kontorfællesskabets tilknyttede advokaters kontaktoplysninger. Der henvises heller ikke via links til andre hjemmesider, bortset fra ovenstående til brug for sletning af cookies.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedr. hjemmesiden: tm@advokat-marker.dk

3. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
For at kunne varetage din sag er vi nødsaget til i nogle tilfælde, at videregive dine personoplysninger til fx samarbejdsparter, modparter, offentlige myndigheder, politi og domstole, andre advokater m.fl. Typisk vil det ske i samarbejde med dig. Når vi modtager klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det pengeinstitut, hvor midlerne er indsat, fordi pengeinstituttet også er underlagt reglerne efter hvidvaskloven.

4. SIKKERHED
Vi passer godt på dine oplysninger. Derfor har vi i hvert firma udarbejdet en specifik databeskyttelsespolitik, der også indeholder denne privatlivspolitik. Vi opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysninger. Vi har sikkermail og sender alle sager med personoplysninger via sikker mail. Hvis du vil sende os følsomme oplysninger anbefaler vi, at du sender via din egen sikkermailadresse eller sender dokumenterne kodet og sender/oplyser os koden separat.

5. OPBEVARING OG SLETNING
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde de formål, de er indhentet til.

Der er dog visse regler som vi skal overholde og som har særlige krav om dokumentation og opbevaring. Det drejer sig fx om bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven. Alt afhængigt af din sag kan der være særlige regler for opbevaring. Det gælder fx sager om testamenter, vedtægtssager for fonde og foreninger, ejendomshandler, gældssager m.m.

Der ud over kan vi opbevare oplysningerne længere, hvis de anonymiseres, så der ikke er personhenførbare oplysninger i sagen.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter sagen er afsluttet og skal derefter slettes.

6. DU HAR RET TIL INDSIGT I DE PERSONOPLYSNINGER VI BEHANDLER OG OPBEVARER OM DIG
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og opbevarer om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.

Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig umiddelbart efter din henvendelse. Dog kan vi ikke slette oplysninger på de områder, hvor vi har et andet legitimt grundlag at fortsætte behandlingen på. Det kan fx være i tilfælde, hvor det er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

I visse tilfælde vil du også være berettiget til, at vi kopierer eller udleverer dine oplysninger efter anmodning fra dig. Du kan også bede om at vi overfører data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

7. SAMTYKKE
I nogle sager er det nødvendigt, at vi indhenter dit samtykke til at behandle, opbevare eller udlevere oplysninger i forbindelse med en sag du har hos os.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske skriftligt eller mundtligt.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse eller direkte til den advokat, som behandler din sag.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

9. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik som følge af ændringer i fx forholdene i kontorfællesskabet, ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller nye eller forbedrede funktioner.

10. KONTAKT
Skriv til tm@advokat-marker.dk, eller til den kollega, der behandler din sag, med tydelig angivelse af, hvilket emne det drejer sig om i emnefeltet og til hvilken virksomhed henvendelsen er rettet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.