Ændring af lejeloven

Lejelovens regler om påkrav og ophævelse grundet for sen betaling ændret fra 1.6.2009.

Reglerne skal give lejer en længere frist til at betale restancer til udlejer og fristen er ændret fra 3 dage til 14 dage. Samtidig er påkravsgebyret steget fra kr. 139 + 2% af beløbet over 1.000 til kr. 250.

Herefter vil det tage længere tid at få en restant ud af en udlejningsejendom end tidligere.

Kapitel 14: Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen

§ 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

  1. Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.
    .
  2. .
  3. .

Stk 2:Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. § 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr. Det i 4. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Såfremt De har brug for vejledning om en lejer kan ophæves fra et lejemål er De velkommen til at ringe på 33110070 og hører nærmere.