Forretningsbetingelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Advokatfirmaet Marker  og klienten, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i forbindelse med.Vores advokaterAlle advokatfirmaets advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at advokatfirmaet og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside, her

Modtagelse af sagen

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi gennem vores interne procedurer herfor, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Advokatfirmaet Marker  er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse bl.a. skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum 5 år efter klientforholdets afbrydelse.

Depositum

Advokatfirmaet Marker kan opkræve depositum før en sag påbegyndes.

 

Behandling og afslutning af sagen mv.

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet. Advokatfirmaet har i overensstemmelse hermed udarbejdet interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.

Karakteren og omfanget af den juridiske bistand, der skal ydes af advokatfirmaet, aftales løbende med klienten.

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med sagen, tilhører advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt mellem advokatfirmaet og klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.

Advokatfirmaet Marker  opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Honorar

Advokatfirmaet Marker fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokatfirmaets ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet, og det opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, fx tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende.

I forbindelse med, at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver advokatfirmaet efter anmodning fra klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

I forbrugerforhold giver vi de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse mv., uanset om klienten anmoder herom.

Fortrolighed 

Advokatfirmaet Marker  er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Afregning mv.

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt a conto afregning hvermåned. I retssager afregnes der som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med a conto afregninger henholdsvis afsluttende afregninger efter, at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalingsbetingelserne er netto kontant fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser eller med 2% pr påbegyndt måned.

Alle klientmidler, som klienten betror advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom. Kontaktoplysninger på advokatfirmaets forsikringsselskab er tilgængelige på advokatfirmaets hjemmeside.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for den leverede rådgivning er dog for såvel advokatfirmaet som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 4 mio. pr. opgave.

Advokatfirmaet Marker og det medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
Der er tegnet forsikring hos HDI Gerling for 4 mio.
Advokatfirmaet Marker og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til, ligesom advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Lovvalg og værneting

Alle tvister i anledning af advokatfirmaets rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.